Main Menu
Home

ประวัติโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของประชามงคล เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 ต่อมาผู้บริหารและคณะกรรมการโรงเรียนเห็นว่า กิ่งอำเภอหนองปรือกำลังได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน แต่ยังขาดสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ประกอบกับชุมชนให้การยอมรับ ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี และเพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงเสนอขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสาขาประชามงคล เป็นสถานศึกษาประจำอำเภอหนองปรือ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

ปัจจุบันโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย บริหารงานโดยนายสรศักดิ์ ไสยะหุต เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ผู้บริหาร

ส่วนราชการที่สำคัญ

ลิงค์อื่นๆدانلود فیلم