Main Menu
Home


     

ใบขึ้นทะเบียนนักเรียนโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

ปีการศึกษา 2557

____ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1                  ___ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                     ___ ระดับปวช สาขา____________________                                                               รูปนักเรียน_____1 1/2______ข้อมูลนักเรียน

ชื่อนักเรียน _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   นามสกุล _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

เกิดวันที่ _ _ _ _ _ _ _    เดือน _ _ _ _ _ _ _     พศ    _ _ _ _ _ _ _   ศาสนา _ _ _ _ _ _ _

เลขประจำตัวประชาชน _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 13หลัก

สถานศึกษาเดิม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  อำเภอ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  จังหวัด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ชั้นเรียนสุดท้าย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  เหตุที่ออก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

บิดา ชื่อ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  นามสกุล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  อาชีพ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

มารดาชื่อ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  นามสกุล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  อาชีพ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ หมู่ที่ _ _ _ _ _ _ชื่อหมู่บ้าน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ตำบล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

อำเภอ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ จังหวัด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ รหัสไปรษณีย์ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เบอร์โทร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

เข้าโรงเรียนหนอง ปรือพิทยาคมเมื่อวันที่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เดือน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ พศ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ นามสกุล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _อาชีพ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เกี่ยว ข้องเป็น _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ของนักเรี่ยน   ขอมอบ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ชื่อนั้กเรียน

นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าให้เป็นนักเรียนของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ขอรับรองว่าจะอบรมตักเตือนให้ตั้งใจเรียนประพฤติอยู่ใน

กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนและจะร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างเต็มที่ใน การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน หากมีปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน ให้ติดต่อไปที่

บ้านเลขที่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ หมู่ที่ _ _ _ _ _ _ ตำบล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _อำเภอ _ _ _ _ _ _ _ _ _จังหวัด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

รหัสไปรษณียื _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เบอร์โทร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ลง ชื่อ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ นักเรียน                                                      ลงชื่อ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ผู้ปกครอง

( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _)                                                      ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _)

                                                                      


                                                                            ลงชื่อ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _นายทะเบียน

                                                                                      ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _)


                                                                                 ลงชื่อ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

                                                                                      ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _)

                                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม


 
ผู้บริหาร

ส่วนราชการที่สำคัญ

ลิงค์อื่นๆدانلود فیلم