Main Menu
Home

ภาคเรียนที่ 1/2558

คำอธิบายรายวิชา ครูสุรัช มยุรางกูร                 คณิตศาสตร์ ม1      คณิตศาสตร์ ม4      คณิตศาสตร์ ม5

คำอธิบายรายวิชา ครูเขมปภัส สืบศักดิ์           คณิตศาสตร์ ม1       คณิตศาสตร์ ม2      คณิตศาสตร์ ม3       คณิตศาสตร์ ม4        คณิตศาสตร์   ม6

คำอธิบายรายวิชา ครูวาทิต ระหว่างบ้าน         คณิตศาสตร์ ม2        คณิตศาสตร์ ม3      คณิตศาสตร์ ม5     คณิตศาสตร์ ม6


ภาคเรียนที่ 2/2557

คำอธิบายรายวิชา  ครูเขมปภัส สืบศักดิ์  ค22102คณิตศาสตร์4      ค30202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2      ค30205คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5

คำอธิบายรายวิชา ครูสุรัช มยุรางกูร                  ค21102        ค22202       ค23202       ค30204        ค33102       

   

 
ผู้บริหาร

ส่วนราชการที่สำคัญ

ลิงค์อื่นๆدانلود فیلم