Main Menu
Home

คำอธิบายรายวิชาเทอม1/2558

คำอธิบายรายวิชา  ครูสุรัช  มยุรางกูร                       ฟิสิกส์ ม 4               ฟิสิกส์ ม5                 ฟิสิกส์ ม6

คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

v21101

v21201

v22101

v22201

v23101

v23201

v30221  ว30221

v30223

v30225

v30241  ว30241

v30243

v30245

v30281

v30283

v30285

v31101

v32101

vv23201

ครูชมพูนุช    บุญชู

รหัสวิชา ว 21201    รายวิชา วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ม1

รหัสวิชา ว 22101  รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3   ม2

รหัสวิชา ว 22203 รายวิชา สรีรวิทยา    รายวิชาเพิ่มเติม ม2


รหัสวิชา ว 23201 รายวิชา แสงและทัศนูปกรณ์ ม3  

คำอธิบายรายวิชาเทอม2/2557

คำอธิบายรายวิชา ครูโกวิทย์  มีเย็น        ว๓๐๒๐๖ฟิสิกส์๖    ว๓๐๒๐๔ฟิสิกส์๔                 ว ๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์๒

คำอธิบายรายวิชา ครูนริศรา  อ่อนสด    ว๓๒๑๐๒วิทยาศาสตร์๔(โลกและอวกาศ)          ว๓๐๒๔๒ชีววิทยา๒         ว๓๐๒๔๔ชีววิทยา๔         ว๓๐๒๔๖ชีววิทยา ๖

คำอธิบายรายวิชา ครูสุรัตน์  จินดานิล  ว๓๑๑๐๒วิทยาศาสตร์๒(เคมี)            ว๓๐๒๒๒เคมี๒      ว๓๐๒๒๔เคมี๔               ว๓๐๒๒๖เคมี๖

คำอธิบายรายวิชา  ครูชมพูนุช   บุญชู       ว๒๓๒๐๒พันธุกรรมกับการอยู่รอด    ว๒๑๒๐๒วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ         ว๒๒๑๐๒วิทยาศาสตร์๔        

คำอธิบายรายวิชา  ครูพิบูลย์   อินนา   ว๓๐๒๘๒ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม     ว๓๐๒๘๔แสงสีเสียงในชีวิต     ว๓๐๒๘๖สารสังเคราะห์     

คำอธิบายรายวิชา ครูวิไลพร   บัวระคร ว๒๑๑๐๒วิทยาศาสตร์๒            ว๒๒๒๐๔วิทยาศาสตร์กายภาพ  ว๒๓๑๐๒วิทยาศาสตร์๖           

 
ผู้บริหาร

ส่วนราชการที่สำคัญ

ลิงค์อื่นๆدانلود فیلم