Main Menu
Home บุคลากร

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

นายสรศักดิ์  ไสยะหุต

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางวาสนา  ศรีคำอ้าย นางละเมียด อ่อนเบา นายสุรัช มยุรางกูร  นายเกชา หงษ์เวียงจันทร์  นายคำพันธ์  คุ้มไพทูรย์

ผช.ฝ่ายวิชาการ  ผช.ฝ่ายบริหารทั่วไป ผช.ฝ่ายทะเบียนวัดผล  ผช.ฝ่ายกิจการนักเรียน   ผช.ฝ่ายจัดการยุทธศาสตร์

นส.ปสุตา พรหมชาติ     นส.กนกนุช จันทะอ่อน  นางกาญจนา  บุญพา นส.สุรัตน์ จินดานิล นางสาวนริศรา  อ่อนสด

งานสารบรรณฝ่าย         งานสารบรรณฝ่าย                                                               

นายวาทิต ระหว่างบ้าน    นส.ณัฐวรรณ  ริ้วกุล     นายโกวิทย์ มีเย็น  นายกฤษดา บัวศรี  นส.ดวงกมล   สืบศักดิ์

งานวัดผลประเมินผล           ครูธุรการ                       งานโสต              งานอนามัยโรงเรียน    งานการเงิน

นส.วิไลพร บัวระคร    นายพิรุณ ประภาจิตสุนทร นส.อุษา โตแก้ว    นายกฤษณะ   มีดี     นส.นภชนัตร กิรติขัตติยา

                                   งานพัฒนาระบบICT                     งานวินัยและป้องกันปัญหายาเสพติด     

 นส.นิรมล  ศรีภุมมา  นส.สำราญ พุ่มปรีชา   นายคมสันต์ พรหมศร   นายสัมฤทธิ์  พุ่มปรีชา      นส.ชมพูนุช  บุญชู

             ธุรการ                                                        งานปกครอง                         งานพัสดุ

     นส.จันทร์สวย  นาทันรีบ  นายสุจินดา  วารุกะ

งานห้องสมุด        นักศึกษาฝึกสอน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2014 เวลา 08:47 น.)

 
ผู้บริหาร

ส่วนราชการที่สำคัญ

ลิงค์อื่นๆدانلود فیلم